Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Đối tượng được ưu tiên xét dỏm

Posted by giaosudom trên Tháng Tám 10, 2010

Đối tượng được ưu tiên xét dỏm

view profile

*editor.giaosudom4* is a group moderator *editor.giaosudom4* says:

www.hdcdgsnn.gov.vn/news/detail/tabid/77/newsid/244/seo/D…

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC – TÂM LÝ HỌC
Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009
của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Giáo dục học-Tâm lý học.

1. GS.TS. Vũ Dũng, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Uỷ viên.

(đã xem) 3. GS.TS. Đào Tam, Uỷ viên. (đã xét)
4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú, Uỷ viên.
5. GS.TS. Đỗ Đình Tống, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu, Uỷ viên.
7. GS.TS. Đỗ Long, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, Uỷ viên.
9. GS.TS. Lê Phương Nga, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Trần Quốc Thành, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Uỷ viên.
12. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Uỷ viên.
13. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HOÁ
Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hoá.

1. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH. Nguyễn Sĩ Mão, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Cao Tiến Huỳnh, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Đỗ Trung Tá, Uỷ viên.
5. GS.TSKH. Phan Quang Xưng, Uỷ viên.
6. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Uỷ viên.
7. GS.TS. Nguyễn Bình, Uỷ viên.
8. GS.TS. Lã Văn Út, Uỷ viên.
9. GS.TS. Hoàng Bá Chư, Uỷ viên.
10. PGS.TSKH. Hồ Đắc Lộc, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Lê Hoài Quốc, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH HOÁ HỌC-CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Hoá-Công nghệ thực phẩm.

1. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Uỷ viên.
3. GS.TS. Châu Văn Minh, Uỷ viên.
4. GS.TS. Hoàng Đình Hoà, Uỷ viên.
5. GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê, Uỷ viên.
6. GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Uỷ viên.
7. GS.TS. Phạm Văn Thiêm, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Ngô Thị Thuận, Uỷ viên.
9. GS.TSKH. Trần Văn Sung, Uỷ viên.
10. GS.TS. Đặng Kim Chi, Uỷ viên..
11. GS.TSKH. Lê Văn Hoàng, Uỷ viên.
12. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông lâm-Lâm nghiệp.

1. GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, Uỷ viên.
3. GS.TS. Bùi Chí Bửu, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Trần Duy Quý, Uỷ viên.
5. GS.TS. Ngô Hữu Tình, Uỷ viên.
6. GS.TS. Vũ Tiến Hinh, Uỷ viên.
7. GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm, Uỷ viên.
8. GS.TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Trần văn Minh, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Trần Đức Viên, Uỷ viên.
11. PGS. TS. Đặng Kim Vui, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ.

(đã xem) 1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Uỷ viên.
3. GS.TS. Bùi Công Quế, Uỷ viên.
4. GS.TS. Đỗ Minh Đức, Uỷ viên.
5. GS.TS. Lê Văn Thông, Uỷ viên.
6. GS.TS. Trần Nghi, Uỷ viên.
7. GS.TS. Đinh Văn Ưu, Uỷ viên.
8. GS.TS. Võ Trọng Hùng, Uỷ viên.
9. GS.TS. Trần Tân Tiến, Uỷ viên.
10. GS.TS. Trương Quang Hải, Uỷ viên.
11. GS.TSKH. Bùi Học, Uỷ viên.
12. GS.TSKH. Phạm Năng Vũ, Uỷ viên.
13. GS. TS. Nguyễn Cao Huần, Uỷ viên.
14. GS.TS. Nhữ Văn Bách, Uỷ viên.
15. PGS.TS. Lê Văn Thăng, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH KINH TẾ HỌC Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Kinh tế học.

1. GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
(đã xét) 2. GS.TS. Phạm Vũ Luận, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ, Uỷ viên.
4. GS.TS. Đặng Thị Loan, Uỷ viên.
(đã xét) 5. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa, Uỷ viên.
6. GS.TS. Hoàng Văn Châu, Uỷ viên.
7. GS.TS. Ngô Thế Chi, Uỷ viên.
8. GS.TS. Dương Thị Bình Minh, Uỷ viên.
(đã xét) 9. GS.TS. Hồ Đức Hùng, Uỷ viên.
10. GS.TS. Đỗ Kim Chung, Uỷ viên.
11. GS.TS. Đinh Văn Tiến, Uỷ viên.
12. GS.TS. Chu Văn Cấp, Uỷ viên.

15. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH LUẬT HỌC Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học.

1. GS.TSKH. Đào Trí Úc, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Lê Minh Tâm, Uỷ viên.
3. GS.TS. Nguyễn Thị Mơ, Uỷ viên.
4. GS.TS. Phạm Hồng Thái, Uỷ viên.
5. GS.TS. Trần Ngọc Đường, Uỷ viên.
6. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Uỷ viên.
7. GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Uỷ viên.
8. GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Trần Đại Quang, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Phan Trung Lý, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Chu Hồng Thanh, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH LUYỆN KIM Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luyện Kim.

1. GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng, Uỷ viên.
4. GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp, Uỷ viên.
5. GS.TS. Nguyễn Khắc Xương, Uỷ viên.
6. GS.TSKH. Bùi Văn Mưu, Uỷ viên.
7. GS.TSKH. Đinh Phạm Thái, Uỷ viên.
8. GS.TS. Nguyễn Hoành Sơn, Uỷ viên.
9. GS.TS. Đặng Mậu Chiến, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học.

1. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Trần Trí Dõi, Uỷ viên.
3. GS.TS. Mai Ngọc Chừ, Uỷ viên.
4. GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp, Uỷ viên.
5. GS.TS. Hoàng Văn Vân, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Hoà, Uỷ viên.
7. GS.TS. Nguyễn Văn Khang, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Lý Toàn Thắng, Uỷ viên.
9. GS.TS. Bùi Minh Toán, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Trần Văn Phước, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH SINH HỌC Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Sinh học.

1. GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Uỷ viên.
3. GS.TS. Đặng Đình Kim, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Nguyễn Tài Lương, Uỷ viên.
5. GS.TSKH. Lê Huy Bá, Uỷ viên.
6. GS.TS. Hà Quang Hùng, Uỷ viên.
7. GS.TSKH. Trương Quang Học, Uỷ viên.
8. GS.TS. Đỗ Ngọc Liên, Uỷ viên.
9. GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng, Uỷ viên.
10. GS.TS. Đặng Thị Thu, Uỷ viên.
11. GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Uỷ viên.

13. PGS.TS. Trần Văn Ba, Uỷ viên.
14. PGS.TS. Trương Nam Hải, Uỷ viên.
15. PGS.TS. Ngô Đắc Chứng, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH SỬ HỌC-KHẢO CỔ HỌC-DÂN TỘC HỌC Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học.

1. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Uỷ viên.
3. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Uỷ viên.
4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Uỷ viên.
5. GS.TS. Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên.
7. GS.TS. Ngô Văn Lệ, Uỷ viên.
8. GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Uỷ viên.
9. GS.TS. Mạch Quang Thắng, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Tống Trung Tín, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Trần Đức Cường, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH THUỶ LỢI Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Thuỷ lợi.

1. GS.TS. Đào Xuân Học, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên.
3. GS.TS. Lê Sâm, Uỷ viên.
4. GS.TS. Trần Đình Hợi, Uỷ viên.
5. GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Uỷ viên.
7. GS.TS. Hà Văn Khối, Uỷ viên.
8. GS.TS. Nguyễn Văn Mạo, Uỷ viên.
9. GS.TS. Phạm Ngọc Quý, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH TIN HỌC Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Tin học.

2. GS.TS. Nguyễn Thúc Hải, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Đinh Dũng, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Bạch Hưng Khang, Uỷ viên.
5. GS.TS. Trần Mạnh Tuấn, Uỷ viên.

7. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Anh, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Uỷ viên.
9. GS.TSKH. Đỗ Long Vân, Uỷ viên.
10. GS.TSKH. Ngô Đắc Tân, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Vũ Đức Thi, Uỷ viên.
12. PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Uỷ viên.
13. PGS.TS. Phan Thị Tươi, Uỷ viên.
14. PGS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ, Uỷ viên.
15. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Văn hoá-Nghệ thuật-Thể dục thể thao.

1. GS.TS. Trần Thu Hà, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Uỷ viên.
3. GS.TS. Nguyễn Văn Đính, Uỷ viên.
4. GS.TS. Lưu Quang Hiệp, Uỷ viên.
5. GS.TS. Hoàng Nam, Uỷ viên.
6. GS.TS. Lê Quý Phượng, Uỷ viên.
7. GS.TS. Ngô Văn Thành, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Trần Thanh Hiệp, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Bùi Văn Tiến, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Lê Anh Vân, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH VẬT LÝ Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Vật lý.

1. GS.TS. Bạch Thành Công, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên.
4. GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Uỷ viên.
5. GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Uỷ viên.
7. GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Nguyễn Viễn Thọ, Uỷ viên.
9. GS.TS. Trần Đức Thiệp, Uỷ viên.
10. GS.TS. Vũ Văn Hùng, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG-KIẾN TRÚC Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc.

1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên.
3. GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Thu, Uỷ viên.
4. GS.TS. Nguyễn Việt Châu, Uỷ viên.
5. GS.TS. Hoàng Đạo Cung, Uỷ viên.
6. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hợi, Uỷ viên.
7. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Uỷ viên.
(đã xét) 8. GS.TS. Lâm Minh Triết, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Cao Duy Tiến, Uỷ viên.
12. PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH Y HỌC Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Y học.

1. GS.TS. Phạm Gia Khánh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Đặng Vạn Phước, Uỷ viên
3. GS.TS. Lê Bách Quang, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Vũ Minh Thục, Uỷ viên.
5. GS.TS. Trương Việt Dũng, Uỷ viên.
6. GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Uỷ viên.
7. GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Uỷ viên.
8. GS.TS. Hoàng Trọng Kim, Uỷ viên.
9. GS.TS. Hà Văn Quyết, Uỷ viên.
10. GS.TS. Hoàng Tử Hùng, Uỷ viên.
11. GS.TS. Trần Văn Sáng, Uỷ viên.
12. GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Uỷ viên.
13. GS.TS. Lê Năm, Uỷ viên.
14. GS.TS. Phùng Đắc Cam, Uỷ viên.
15. GS.TS. Tôn Kim Thanh, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH GIAO THÔNG – VẬN TẢI
Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Giao thông vận tải

1. GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Nguyễn Viết Trung, Uỷ viên
3. GS.TS. Dương Ngọc Hải, Uỷ viên
4. GS.TS. Vũ Đình Phụng, Uỷ viên
5. GS.TS. Phạm Duy Hữu, Uỷ viên
6. GS.TS. Lê Viết Lượng, Uỷ viên
7. PGS.TS. Lê Văn Học, Uỷ viên
8. PGS.TS. Trần Đắc Sử, Uỷ viên
9. PGS.TS. Vũ Đức Chính, Uỷ viên

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH VĂN HỌC
Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Văn học.

1. GS.TS. Lê Chí Quế, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Trần Đăng Xuyền, Uỷ viên
3. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, Uỷ viên
4. GS.TS. Nguyễn Đức Ninh, Uỷ viên
5. GS.TS. Lộc Phương Thuỷ, Uỷ viên
6. GS.TSKH. Lê Ngọc Trà , Uỷ viên
7. GS.TS. Lê Văn Lân, Uỷ viên
8. GS.TS. Mai Quốc Liên, Uỷ viên
9. GS.TS. Trần Đình Sử, Uỷ viên
10. PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Uỷ viên
11. PGS.TS. Lã Nhâm Thìn, Uỷ viên

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học.

1. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Uỷ viên.
3. GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Uỷ viên.
4. GS.TS. Tô Duy Hợp, Uỷ viên.
5. GS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Uỷ viên.
6. GS.TS. Trịnh Duy Luân, Uỷ viên.
7. GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Uỷ viên.
8. GS.TS. Lê Văn Quang, Uỷ viên.
9. GS.TS. Nguyễn Đình Tấn, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Bùi Thế Cường, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Phạm Văn Đức, Uỷ viên.
12. PGS.TS. Dương Văn Quảng, Uỷ viên.
13. PGS.TS. Nguyễn Văn Tài, Uỷ viên.

inhainha says:

Danh sách hội đồng trên chức danh ở trên vẫn còn thiếu cho nhiều ngành, xin post thêm một số ngành thiếu:

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH CƠ HỌC Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ học.

1. (đã xét) GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. (đã xét) GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh, Uỷ viên.
3. (đã xét) GS.TS. Trần Ích Thịnh, Uỷ viên.
4. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Uỷ viên.
5. (đã xét) GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương, Uỷ viên.
6. GS.TS. Lê Xuân Huỳnh, Uỷ viên.
7. GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Uỷ viên.
8. (đã xét) GS.TS. Nguyễn Quang Phích, Uỷ viên.
9. (đã xét) GS.TS. Ngô Thành Phong, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI-THÚ Y-THUỶ SẢN
Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thuỷ sản.

1. GS.TS. Từ Quang Hiển, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Đặng Vũ Bình, Uỷ viên.
3. GS.TS. Trần Thị Luyến, Uỷ viên.
4. GS.TS. Vũ Duy Giảng, Uỷ viên.
5. GS.TSKH. Bùi Đình Chung, Uỷ viên.
6. GS.TS. Hồ Đình Chúc, Uỷ viên.
7. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên.
8. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuân, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, Uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
NGÀNH TOÁN
Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Toán

1. (loại) GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. (đã xét) GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Uỷ viên
3. (đã xét) GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Uỷ viên
4. (loại) GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Uỷ viên
5. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Uỷ viên
6. (loại) GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Uỷ viên
7. (loại) GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Uỷ viên
8. (loại) GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Uỷ viên
9. (loại) GS.TS. Nguyễn Hữu Dư. Uỷ viên
10. (loại) GS.TS. Dương Minh Đức, Uỷ viên
11. (đã xét) GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, Uỷ viên

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
LIÊN NGÀNH VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Văn hoá-Nghệ thuật-Thể dục thể thao.

1. GS.TS. Trần Thu Hà, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Uỷ viên.
3. GS.TS. Nguyễn Văn Đính, Uỷ viên.
4. GS.TS. Lưu Quang Hiệp, Uỷ viên.
5. GS.TS. Hoàng Nam, Uỷ viên.
6. GS.TS. Lê Quý Phượng, Uỷ viên.
7. GS.TS. Ngô Văn Thành, Uỷ viên.
8. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Uỷ viên.
9. PGS.TS. Trần Thanh Hiệp, Uỷ viên.
10. PGS.TS. Bùi Văn Tiến, Uỷ viên.
11. PGS.TS. Lê Anh Vân, Uỷ viên.
======================================================

JIPV@: Under review with a backlog.
Originally posted 4 months ago. ( permalink | edit | delete )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 10 days ago.
view photostream
inhainha says:

Tôi đề nghị hội đồng học hàm điều tra tất cả các viện nghiên cứu tại VN, danh sách đây. Vừa rồi tôi mới đi dạo vài vòng ở một số nơi thì thấy rất nhiều viện nghiên cứu đã bị biến tướng thành viện “MUA BÁN, QUẦN CHÚNG”
* Viện Toán học
* Viện Công nghệ thông tin
* Viện Vật lý
* Viện Vật lý Địa cầu
* Viện Hải dương học Nha Trang
* Viện Hóa học
* Viện Công nghệ hóa học
* Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
* Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
* Viện Hải dương học
* Viện Sinh học nhiệt đới
* Viện Công nghệ sinh học
* Viện Sinh học Tây Nguyên (trước năm 2008 là Phân viện Sinh học tại Đà Lạt thuộc Viện Sinh học nhiệt đới)
* Viện Cơ học
* Viện Cơ học ứng dụng
* Viện Khoa học vật liệu, Viện Địa chất, Viện Địa lý, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Công nghệ môi trường, Viện Công nghệ vũ trụ, Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
* Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh (trước năm 2008 là Phân viện Vật lý tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Vật lý và Điện tử)
* Viện Khoa học Vật liệu & Ứng dụng (Phân viện Khoa học Vật liệu trưóc đây)
* Viện Địa lý Tài nguyên (phân viện Địa lý tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây)
* Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (phân viện Khoa học Vật liệu tại Nha Trang trước đây)

Nhóm thứ hai là các phân viện do lãnh đạo viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết định thành lập, bao gồm: Phân viện Công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Hóa học và các hợp chất thiên nhiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Hải dương học tại Hà Nội, Viện Tài nguyên Môi trường biển.
======================================================

JIPV@: Under review with a backlog.
Originally posted 2 months ago. ( permalink | edit | delete )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 weeks ago.
Originally posted at 5:10AM, 28 June 2010 PDT ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (a group admin) edited this topic 4 weeks ago.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s