Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Archive for the ‘Về các tạp chí khoa học Việt Nam’ Category

Thông tin Khoa học xã hội

Posted by giaosudom trên Tháng Hai 26, 2011

http://www.issi.gov.vn/mlfolder.2006-07-07.9490549875/mlfolder.2006-07-07.7601414081/

Tạp chí “Thông tin Khoa học xã hội” được xuất bản hàng tháng, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn của giới Khoa học xã hội Việt Nam, có nhiệm vụ “nghiên cứu về mặt lý luận và phổ biến những thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng mới và phương pháp mới của các bộ môn Khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới”.

————————- JIPV đang nghiên cứu & đánh giá ———————–

Đọc tóm tắt luận án “TS” thấy đau lòng cho các “TS” XHH quá:

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Xung đột xã hội về đất đai ở nông thôn thời kỳ đổi mới (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây)

Advertisements

Posted in Về các tạp chí khoa học Việt Nam | Tagged: | 1 Comment »