Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

Trung tâm giải trí

Trung tâm giải trí khoa học


Trường dỏm: University of Phoenix

Xem thêm: University of Phoenix has an open enrollment admission policy other than requiring a high-school diploma, GED, or its equivalent

Bằng cấp quốc tế Mỹ + không biết tiếng Anh: Cử nhân (130$), Thạc sĩ (155$), Tiến sĩ (180$):

Nhận xét: Bằng tiến sĩ + không biết tiếng Anh = giá cao nhất trong các bằng quốc tế Mỹ = 180$ = rẽ hơn mua  (hoặc “học dưới dạng mua”) bằng đại học tại chức.

Advertisements
 
%d bloggers like this: